Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

  • Phạm Hồng Sơn

    CHỦ TỊCH

    Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
  •  

    HỒ TẤN ĐẠT

    Phó Chủ tịch

    UV.BCH, Phó Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
  •  

    TRẦN THU HÀ

    Phó Chủ tịch

    UV.BCH, Phó Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

 

Video
Hình ảnh
Lượt truy cập
28442
Liên kết web