? Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (2019 – 2024)

✅Giải pháp mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở thành phố mang tên Bác
✅Với hơn 2,9 triệu người trong độ tuổi thanh niên (từ 16 đến 30 tuổi), thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục là lực lượng nòng cốt, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thành phố trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều giải pháp để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
✅Anh Ngô Minh Hải – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh tham luận về Đẩy mạnh công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình mới.