Ô nhiễm môi trường và tác hại của nó là điều mà mọi quốc gia đều quan tâm và tiếm kiếm giải pháp để khắc phục. Với vai trò một người trẻ bạn hãy đóng góp một phần trí tuệ của mình vào việc góp ý kiến điều chỉnh Luật Bảo vệ môi trường để đảm bảo tính hiệu quả khi áp dụng vào thực tế đời sống.
Nội dung lần này có nhiều điểm mới so với Luật hiện hành đặc biệt trong đó có nội dung quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân (quy định tại Mục 2, từ Điều 76 đến Điều 81, Chương VI); quy định quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Chính trị – Xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường (quy định tại Chương XIII dự thảo Luật).
Không nhất thiết các bạn phải góp ý hết toàn bộ Dự thảo Luật mà chỉ cần tập trung vào những vấn đề gắn với lĩnh vực các bạn đang có điều kiện nghiên cứu hoặc các vấn đề các bạn đang quan tâm.
Link góp y: https://drive.google.com/file/d/1xDMyRsHz_BPpblAfe1toCcCfiHQ0dO_p/view?usp=sharing
——————-
TUỔI TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH “ĐẠO ĐỨC – TRÁCH NHIỆM”
118963054 2744930372444721 7125687162700857700 O