Nằm trong các hoạt động chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm kịp thời cập nhật, trang bị kiến thức về Pháp luật bầu cử cho hội viên, thanh niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố đã tổ chức 03 chương trình tư vấn, tuyên truyền pháp luật bầu cử cho hơn 5.000 hội viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu với các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật bầu cử, sân chơi tìm hiểu về pháp luật bầu cử,…