Thực hiện Công văn số 983-CV/TU ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh các giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ trong tình hình mới; nhằm phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành về công tác nữ thanh niên Thành phố, qua đó, góp phần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát huy đội ngũ nữ thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố trong tình hình mới, Hội đồng công tác nữ thanh niên Thành phố giai đoạn 2024 – 2027 được tái lập và ra mắt tại trong khuôn khổ Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Công tác đào tạo, bồi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nữ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp” của Thành uỷ.

Hội đồng công tác nữ thanh niên Thành phố do Ban Thường vụ Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố là đơn vị thường trực, thực hiện các nhiệm vụ sau: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành uỷ, Tiểu ban Công tác nữ thanh niên Thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn các vấn đề liên quan đến công tác nữ thanh niên, công tác cán bộ nữ Thành phố; Phổ biến, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Thành phố về công tác cán bộ nữ và nữ thanh niên; Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ, phát triển của nữ thanh niên Thành phố, thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành để phát triển công tác nữ thanh niên Thành phố; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với nữ thanh niên và công tác cán bộ nữ của Thành phố; Định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng công tác nữ thanh niên Thành phố.