Ngày 23/5/2021, thanh niên Thành phố mang tên Bác đã tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong không khí sôi nổi của Ngày bầu cử, các bạn hội viên, thanh niên đã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Đồng thời cũng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử.