Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên Thành phố năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, nhằm kịp thời hỗ trợ thanh niên các dân tộc, tín đồ tôn giáo khởi nghiệp, lập nghiệp, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã phát động các hoạt động hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp dành cho thanh niên dân tộc, tôn giáo. Theo đó, Ban Thư ký chỉ đạo Ủy ban Hội 24 quận, huyện đăng ký các mô hình hỗ trợ thanh niên.

Trong khuôn khổ Ngày hội xuân yêu thương năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã 04 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế cụ thể cho 01 thanh niên dân tộc thiểu số và 03 tín đồ tôn giáo. Các mô hình tập trung hỗ trợ cho thanh niên về vốn để phát triển kinh tế, phương tiện sinh kế, hỗ trợ kiến thức khởi sự kinh doanh. Cụ thể:
– Hỗ trợ anh Giang Đỗ Khắc Phong, dân tộc Hoa phát vay 150.000.000 đồng.
– Hỗ trợ chị Nguyễn Mi Sen, thanh niên tín đồ Thiên Chúa phát vay 150.000.000 đồng.
– Hỗ trợ anh Nguyễn Tây Ninh, thanh niên tín đồ Phật Giáo phát vay 350.000.000 đồng.
– Hỗ trợ anh Hồ Đức Hoàn, thanh niên tín đồ Phật Giáo phát vay 300.000.000 đồng.

Đây là những mô hình thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu, có nhiều nổ lực trong hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn Thành phố.