Ngày 23/4 vừa qua Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố đã thực hiện Lễ kết nạp gần 100 Hội viên mới gia nhập vào ngôi nhà chung của Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố.
Đây là hoạt động thường xuyên trong công tác xây dựng Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố.